BANGLA BIBLE DAILY READINGS

.

.

.

1Corinzi 4:10 Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo; noi deboli, voi forti; voi onorati, noi disprezzati. 1Corinthians 4:10 We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute.
1Corinthiens 4:10 Nous, nous sommes fous pour l'amour de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ; nous sommes faibles, mais vous forts; vous en honneur, mais nous dans le mépris.