BANGLA BIBLE DAILY READINGS

.

.

.

2Corinzi 8:3 Infatti, io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi, 2Corinthians 8:3 For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own free will,
2Corinthiens 8:3 Car selon leur pouvoir (j'en rends témoignage), et au delà de leur pouvoir, ils ont agi spontanément,